Република България

Преглед на новина

Информация от Инспекция по труда

В Областна администрация Сливен постъпи информация от Ирена Иванова - директор на Д „ИТ” Сливен за периода от 01.04.2012г. до 28.05.2012г. Дирекция „Инспекция по труда” Сливен реализира 350 проверки като мярка на правителството срещу „сивата икономика” за законосъобразността при възникване на трудовите правоотношения на работниците и служителите. Проверките са извършени на територията на Област Сливен и Област Ямбол, като 31 бр. от тях са реализирани съвместно с представители на други контролни органи. Констатирани са общо 1538 бр. нарушения, като голяма част от тях се отнасят за работното време и заплащането на труда. Установени са 17 случая на наемане на работа без учредени трудови правоотоншения, за което са съставени актове за административни нарушения. Работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави необходимите документи.

За констатираните нарушения са дадени 1455 бр. задължителни за изпълнение предписания на работодателите. Съставени са 101 бр. актове за установени административни нарушения. В резултат на извършените проверки са сключени 17 бр. трудови договори. Поради пряко застрашаване на здравето и безопасността на работещите е предприета мярката спиране от експлоатация на 3 машини. За този период Д „ИТ” Сливен и Отдел Ямбол има данни за изплатени 877 418 лв. забавени трудови възнаграждения. Дирекция „Инспекция по труда” Сливен подаде сигнали до Бюрата по труда и териториалните поделения на Националния осигурителен институт за случаите, в които е установено наемане на работа без трудови договори, за да бъдат извършени проверки дали лицата не са регистрирани като безработни и дали получават обезщетения като такива.

Дирекция „Инспекция по труда” Сливен извършва проверки, във връзка с осигуряване на временна заетост на безработни лица, подлежащи на социално подпомагане по чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), във връзка с прилагането на чл.12 от ППЗСП в общополезни дейности за общината и преустановяване на формираните у тях нагласи за пасивно и безвъзмездно получаване на социални помощи.Проверките се реализират, във връзка с подписано Рамково споразумение между Агенцията за социално подпомагане, Националното сдружение на общините в Република България и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

Териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане представят в инспекцията ежемесечен списък на лицата, които следва да полагат общественополезен труд през календарния месец. Дирекция „Инспекция по труда” Сливен проверява дали лицата, по представения списък са на работните си места, работи ли се по 4-часа, проведен ли е инструктаж на работното място, имат ли лични предпазни средства – светлоотразяващи облекла (жилетки).

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508